Telefoonnummer

06-57180691

Email

info@nextlevelbeauty.nl

Openings tijden

Ma & Di 9:15 - 13:30 | Do 9:15 - 19:00

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING/WORKSHOP

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Next Level Beauty en de cursist als weergegeven op het bevestingsformulier.

Algemene begripsbepalingen

Het opleidingsinstituut van Next Level Beauty te Halfweg

De cursist: degene die zich online heeft geboekt of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Next Level Beauty georganiseerde trainingen of workshops.

De website: informatie omtrent de training/workshop van Next Level Beauty waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

 

De training/workshop

  1. Next Level Beauty verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website.

Aanmelding

  1. De overeenkomst tussen Next Level Beauty en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het online bestelling van de training/workshop via de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Next Level Beauty. De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Next Level Beauty te melden.

Kosten van de training/workshop

Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:

Lesgeld: Next Level Beauty bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.

Leermiddelen en materialen: Next Level Beauty bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website.

Betaling lesgeld

Next Level Beauty bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.

Next Level Beauty mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

De annulering van een training/workshop

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij Next Level Beauty

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus/opleiding komt de aanmelding kosteloos te vervallen.

Bij annulering 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding dient het volledige lesgeld betaald te worden.

Indien u door ziekte niet of niet meer kunt deelnemen, informeert u ons dan hierover schriftelijk (met doktersverklaring). In dat geval zal bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. De betalingsverlichting zal echter onverminderd van kracht blijven.

Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld

Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

Materialen

Next Level Beauty bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. De inhoud van de starterkits staan weergegeven op de website van Next Level Beauty.

Aansprakelijkheid

Next Level Beauty is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.

De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

Met de (online) inschrijving voor een opleiding bij Next Level Beauty geeft u aan dat u akkoord gaat met voorgenoemde voorwaarden en algemene voorwaarden genoemd op www.nextlevelbeauty.nl

(Ex-) cursisten van Next Level Beauty die klanten behandelen hebben een eigen verantwoordelijkheid richting hun klanten. Dat betekent dat Next Level Beauty nooit aansprakelijk is voor eventuele schade die een klant door een behandeling van een (ex-)cursist lijdt.

Lestijden Privacywetgeving

Next Level Beauty is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door Next Level Beauty binnen 7 dagen worden gerestitueerd.

Auteursrecht

De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

Het materiaal binnen de organisatie van Next Level Beauty mag niet door de deelnemer en derde (werkgever of anders) worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Next Level Beauty.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na het afronden van de training een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag of digitaal.

Bij onvoldoende resultaat kan de deelnemer na een periode van intensief trainen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kosteloze proef afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of de deelnemer in aanmerking komt voor een certificaat.

Aan certificaten van Next Level Beauty kunnen geen rechten worden ontleend

Klachtenprocedure

Eventuele klachten kunnen via onderstaande procedure bij Next Level Beauty worden gemeld waarna deze in behandeling worden genomen.

Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gericht aan Next Level Beauty , T.a.v. S. Holt Haarlemmerstraatweg 79-AB9, 1165 MK Halfweg.

Eventuele klachten zullen door een onafhankelijk persoon en als vertrouwelijk behandeld worden.

Indien mogelijk worden klachten binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt de uitslag van uw klacht schriftelijk.

Indien uw klacht niet binnen 6 weken kan worden afgehandeld ontvangt u van Next Level Beauty binnen 2 weken een brief met de bevestiging van uw klacht, de reden van het uitstel en een indicatie van de periode waarin uw klacht wel zal worden afgehandeld.

Next Level Beauty zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van 3 jaar bewaren.

 

Privacywetgeving

Privacywetgeving Persoonsgegevens worden door Next Level Beauty strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Bij het inschrijven wordt aan Next Level Beauty toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en commerciële doeleinden.

Weigering toegang

Next Level Beauty kan de toegang tot opleiding ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt o.a. in het niet of tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.

CONTACT INFORMATIE

+31 6 57 18 06 91

training@nextlevelbeauty.nl

[instagram-feed]
Chat openen
1
Stephanie | Next Level Beauty
Hi,
Hoe kan ik je helpen?